Cân kỹ thuật, BTA/BTB-Series

Tình trạng: Đặt hàng

Nhà sản xuất: PHOENIX INSTRUMENT - GERMANY

Mã hàng: BTA/BTB-Series

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTA/BTB-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany

Cân kỹ thuật - Toploading balances BTA/BTB-Series
Hãng sản xuất: Phoenix - Germany
Model:

BTA-1023 professional toploading balance, internal calibration, 1 mg x 1020 g
BTA-623 professional toploading balance, internal calibration, 1 mg x 620 g 
BTA-423 professional toploading balance, internal calibration, 1 mg x 420 g
BTA-6202 professional toploading balance, internal calibration, 0,01g x 6200g 
BTA-4202 professional toploading balance, internal calibration, 0,01g x 4200 g 
BTA-2202 professional toploading balance, internal calibration, 0,01g x 2200g 
BTA-822 professional toploading balance, internal calibration, 0,01g x 820g 
BTA-8201 professional toploading balance, internal calibration, 0,1g x 8200g
BTA-4201 professional toploading balance, internal calibration, 0,1g x 4200g
BTB-623 professional toploading balance, 1 mg x 620 g
BTB-423 professional toploading balance, 1 mg x 420 g
BTB-6202 professional toploading balance, 0,01g x 6200 g 
BTB-4202 professional toploading balance, 0,01g x 4200 g 
BTB-2202 professional toploading balance, 0,01g x 2200 g 

Model

BTA-1023
BTA-623
BTA-623V
BTA-423
BTA-423V
BTA-6202
BTA-6202V
BTA-4202
BTA-4202V
BTA-2202
BTA-2202V
BTA-822
BTA-822V
BTA-8201
BTA-4201
Accuracy

0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,01g
0,1g
0,1g
Capacity

1020g
620g
620g
420g
420g
6200g
6200g
4200g
4200g
2200g
2200g
820g
820g
8200g
4200g
Pan size

108x105mm
108x105mm
108x105mm
108x105mm
108x105mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
Calibration

Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Meas.
time

3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
EU
verification

No
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
Model

BTB-623
BTB-423
BTB-6202
BTB-4202
BTB-2202
Accuracy

0,001g
0,001g
0,01g
0,01g
0,01g
Capacity

620g
420g
6200g
4200g
2200g
Pan size

108x105mm
108x105mm
170x180mm
170x180mm
170x180mm
Calibration

Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
Meas.
time

3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
3 sec
EU
Verification

No
No
No
No
No
Zalo 0918.511.731